4👑☸ Cattāri Ariya-saccaṃ 四聖諦

4👑☸VbTe Ab Vb 8 Samma-p-padhāna-vibhaṅga     🔝

Te Ab Vb 8 Samma-p-padhāna-vibhaṅga☸ Lucid 24.org 🐘🐾‍