4👑☸ Cattāri Ariya-saccaṃ 四聖諦

4👑☸STED 4dht (dhātu)     paṭhavī āpo tejo vāyo   🔝

suttas of interest

SN 22.82: 4dht are cause of Rūpa. cattāro mahābhūtā paccayo rūpakkhandhassa

4dht (dhātu)



☸ Lucid 24.org 🐘🐾‍