4👑☸ Cattāri Ariya-saccaṃ 四聖諦

4👑☸STED7sb☀️1. 🐘 sati-sam-bojjh-aṅgaṃ     7🐘   4sp📚     🔝

1. 🐘 sati-sam-bojjh-aṅgaṃ☸ Lucid 24.org 🐘🐾‍