4👑☸ Cattāri Ariya-saccaṃ 四聖諦

KN Ud: Udāna

exalted utterances

4👑☸KN‍ Ud     🔝
KN Ud Ṭhānissaro translation


Bodhi Vagga 1

KN Ud 1.1 Bodhi 1
KN Ud 1.2 Bodhi 2
KN Ud 1.3 Bodhi 3
KN Ud 1.4 Huṃhuṅka [Nigrodha]
KN Ud 1.5 Brāhmaṇa [Thera]
KN Ud 1.6 Mahākassapa
KN Ud 1.7 Ajakalāpaka
KN Ud 1.8 Saṅgāmaji
KN Ud 1.9 Jaṭila
KN Ud 1.10 Bāhiya

Mucalinda Vagga 2

KN Ud 2.1 Mucalinda
KN Ud 2.2 Rāja
KN Ud 2.3 Daṇḍa
KN Ud 2.4 Sakkāra
KN Ud 2.5 Upāsaka
KN Ud 2.6 Gabbhinī
KN Ud 2.7 Ekaputtaka
KN Ud 2.8 Suppavāsā
KN Ud 2.9 Visākhā
KN Ud 2.10 Bhaddiya

Nanda Vagga 3

KN Ud 3.1 Kammavipākaja [Kamma]
KN Ud 3.2 Nanda
KN Ud 3.3 Yasoja
KN Ud 3.4 Sāriputta
KN Ud 3.5 Mahāmoggallāna
KN Ud 3.6 Pilindavaccha
KN Ud 3.7 Sakkudāna [Kassapa]
KN Ud 3.8 Piṇḍapātika
KN Ud 3.9 Sippa
KN Ud 3.10 Loka [Lokavalokana]

Meghiya Vagga 4

KN Ud 4.1 Meghiya
KN Ud 4.2 Uddhata
KN Ud 4.3 Gopālaka
KN Ud 4.4 Yakkhapahāra [Juṇha]
KN Ud 4.5 Nāga
KN Ud 4.6 Piṇḍola
KN Ud 4.7 Sāriputta
KN Ud 4.8 Sundarī
KN Ud 4.9 Upasena
KN Ud 4.10 Sāriputtaupasama

Sona-therassa Vagga 5

KN Ud 5.1 Piyatara [Rāja]
KN Ud 5.2 Appāyuka
KN Ud 5.3 Suppa­buddha­kuṭṭhi
KN Ud 5.4 Kumāraka
KN Ud 5.5 Uposatha
KN Ud 5.6 Soṇa
KN Ud 5.7 Kaṅkhārevata [Revata]
KN Ud 5.8 Saṅghabheda [Ānanda]
KN Ud 5.9 Sadhāyamāna
KN Ud 5.10 Cūḷapanthaka

Jaccandha Vagga 6

KN Ud 6.1 Āyusaṅkhār­ossajjana
KN Ud 6.2 Sattajaṭila [Jaṭila]
KN Ud 6.3 Paccavekkhaṇa
KN Ud 6.4 Nānātitthiya 1
KN Ud 6.5 Nānātitthiya 2
KN Ud 6.6 Nānātitthiya 3
KN Ud 6.7 Subhūti
KN Ud 6.8 Gaṇikā
KN Ud 6.9 Upātidhāvanti [Upāti]
KN Ud 6.10 Uppajjanti [Tathāgatuppāda]

Cūla Vagga 7

KN Ud 7.1 Lakuṇṭaka­bhaddiya 1
KN Ud 7.2 Lakuṇṭaka­bhaddiya 2
KN Ud 7.3 Satta 1
KN Ud 7.4 Satta 2
KN Ud 7.5 Apara­lakuṇṭaka­bhaddiya
KN Ud 7.6 Taṇhāsaṅkhaya
KN Ud 7.7 Papañcakkhaya
KN Ud 7.8 Kaccāna
KN Ud 7.9 Udapāna
KN Ud 7.10 Udena

Pāṭaligāmiya Vagga 8

KN Ud 8.1 Nibbāna­paṭisaṃyutta 1 [Parinibbāna 1]
KN Ud 8.2 Nibbāna­paṭisaṃyutta 2 [Parinibbāna 2]
KN Ud 8.3 Nibbāna­paṭisaṃyutta 3 [Parinibbāna 3]
KN Ud 8.4 Nibbāna­paṭisaṃyutta 4 [Parinibbāna 4]
KN Ud 8.5 Cunda
KN Ud 8.6 Pāṭaligāmiya: Where you physically reside is affected by the quality of devas living in close proximity.
KN Ud 8.7 Dvidhāpatha
KN Ud 8.8 Visākhā: viakha's relatives died, buddha points out one attached to many relatives have many sufferings, one attached to none has no suffering.
KN Ud 8.9 Dabba 1
KN Ud 8.10 Dabba 2


☸ Lucid 24.org 🐘🐾‍