4👑☸ Cattāri Ariya-saccaṃ 四聖諦

4pd🏹 Sammā Padhāna

right-exertion

(abbrev.)

An-uppannānaṃ pāpakānaṃ a-kusalānaṃ dhammānaṃ…
Not-yet-arisen evil, un-skillful ☸Dhamma-[teachings]…
uppannānaṃ pāpakānaṃ a-kusalānaṃ dhammānaṃ…
arisen evil, un-skillful ☸Dhamma-[teachings]…
An-uppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ…
Not-yet-arisen skillful ☸Dhamma-[teachings]…
uppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ …
arisen skillful ☸Dhamma-[teachings]…
chandaṃ janeti vāyamati vīriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati,
desire (he) generates! (he) endeavors! Vigor & vitality (he) arouses! (the) mind (he) pushes, exerts!

4pd🏹 = 5bal👊️2🏹 = 5ind🖐️2🏹 = 7sb☀️ 3🏹 = 👑8☸6🏹

37bp🕊️4pd🏹️ (⤴)

STED 4pd🏹

“katamo ca, bhikkhave, sammā-padhāna?
What **, *********, is right-exertion?

(1. Restrain)

An-uppannānaṃ pāpakānaṃ a-kusalānaṃ dhammānaṃ
Not-yet-arisen evil, un-skillful ☸Dharma-[teachings]:
An-uppādāya
(let them remain) un-arisen!
chandaṃ janeti
desire (he) generates!
vāyamati
(he) endeavors!
vīriyaṃ ārabhati
Vigor & vitality (he) arouses!
cittaṃ paggaṇhāti padahati,
(the) mind (he) pushes, exerts!

(2. Abandon)

uppannānaṃ pāpakānaṃ a-kusalānaṃ dhammānaṃ
arisen evil, un-skillful ☸Dharma-[teachings]:
pahānāya
abandon!!!
chandaṃ janeti
desire (he) generates!
vāyamati
(he) endeavors!
vīriyaṃ ārabhati
Vigor & vitality (he) arouses!
cittaṃ paggaṇhāti padahati,
(the) mind (he) pushes, exerts!

(3. Develop)

An-uppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ
Not-yet-arisen skillful☸Dharma-[teachings]:
uppādāya
(let them) arise!
chandaṃ janeti
desire (he) generates!
vāyamati
(he) endeavors!
vīriyaṃ ārabhati
Vigor & vitality (he) arouses!
cittaṃ paggaṇhāti padahati,
(the) mind (he) pushes, exerts!

(4. Protect)

uppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ
arisen skillful ☸Dharma-[teachings]:
ṭhitiyā asammosāya bhiyyo-bhāvāya
maintenance, non-confusion, increase,
vepullāya bhāvanāya pāri-pūriyā
plenitude, development, & culmination
chandaṃ janeti
desire (he) generates!
vāyamati
(he) endeavors!
vīriyaṃ ārabhati
Vigor & vitality (he) arouses!
cittaṃ paggaṇhāti padahati,
(the) mind (he) pushes, exerts!

padhāna ⊜ equivalent factors

4pd🏹 = 5bal👊️2🏹 = 5ind🖐️2🏹 = 7sb☀️ 3🏹 = 👑8☸6🏹

4pd🏹 = 4 padhāna = 4 exertions of 37bp🕊️
5bal👊️2🏹 = vīriya-bala
5ind🖐️2🏹 = vīriya-indriyam
7sb☀️ 3🏹 = vīriya-sam-bojjh-aṅga, vigor-awakening-factor
👑8☸6🏹 = sammā-vāyāmo 🏹, right effort

padhāna central repository

Most of the information on vīriya (vigor) factor will be collected in 👑8☸ → 6🏹 = sammā-vāyāmo 🏹, right effort. The equivalent vīriya factor pages will focus on how they differ from sammā-vāyāmo 🏹


☸ Lucid 24.org 🐘🐾‍