4👑☸ Cattāri Ariya-saccaṃ 四聖諦

Madhyama Āgama: middle length discourses

222 sutras in the MA collection.
compare with 152 suttas in MN‍ .
4👑☸🏛️ MA : Div.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14     🔝

MA 98 念處經 [Dharma]-remembrance establishing sutra || MN 10, DN 22 Sati-’paṭṭhāna 4sp📚

MA, bdk English translation in a single file, easy navigation

   MA-bdk : So far 181 sutras (of 222) released by BDK
   MA-bdk 0 note announcing corrected translation of BDK MA series

Division 1. On Sets of Seven

 MA ..1.. Division 1 On Sets of Seven: MA 1-10
    MA 1 - MA 1 善法經 skillful Dharmas ∥AN 7.68
    MA 2 - MA 2 晝度樹經 the Coral Tree ∥AN 7.69
    MA 3 - MA 3 城喩經 frontier fortress ∥AN 7.67
    MA 4 - MA 4 水喻經 water simile ∥AN 7.15
    MA 5 - MA 5 木積喻經 wood heap simile ∥AN 7.72
    MA 6 - MA 6 善人往經 destination of good people ∥AN 7.55
    MA 7 - MA 7 世間福經 sources of worldly merit
    MA 8 - MA 8 七日經 seven suns ∥AN 7.66
    MA 9 - MA 9 七車經 seven chariots ∥MN 24
    MA 10 - MA 10 漏盡經 cessation of asinine inclinations ∥AN 6.58 MN 2

Division 2. On Karma

MA ..2.. Division 2 On Karma: MA 11-20
    MA 11 - MA 11 鹽喻經 parable of salt ∥AN 3.100
    MA 12 - MA 12 惒破經 To Vappa ∥AN 4.195
    MA 13 - MA 13 度經 Transcended ∥AN 3.61
    MA 14 - MA 14 羅云經 To Rāhula ∥MN 61
    MA 15 - MA 15 思經 Intention ∥AN 10.217-19
    MA 16 - MA 16 伽藍經 To the Kālāmas ∥AN 3.65
    MA 17 - MA 17 伽彌尼經 To Gāmaṇi ∥SN 42.6
    MA 18 - MA 18 師子經 To Sīha ∥AN 8.12
    MA 19 - MA 19 尼乾經 To the Nigaṇṭhas ∥MN 101
    MA 20 - MA 20 波羅牢經 To Pāṭaliya ∥SN 42.13

Division 3. Sāriputta

 MA ..3.. Division 3 Sāriputta: MA 21-30
    MA 21 - MA 21 等心經 On an Even Mind
    MA 22 - MA 22 成就戒經 Perfecting the Precepts
    MA 23 - MA 23 智經 wisdom
    MA 24 - MA 24 師子吼經 The “Lion’s Roar” of Sāriputta
    MA 25 - MA 25 水喻經 Parables Relating to Water
    MA 26 - MA 26 瞿尼師經 To the Gulissānī
    MA 27 - MA 27 梵志陀然經 To Dhānañjāni
    MA 28 - MA 28 教化病經 On Teaching the Ill (Anāthapiṇḍika)
    MA 29 - MA 29 大拘絺羅經 By Mahā Koṭṭhita
    MA 30 - MA 30 象跡喻經 The Elephant’s Footprint
    MA 31 - MA 31 分別聖諦經 Discerning the Noble Truths

MA 21 T 26.21 等心 T i 448c19 AN 2.36
MA 22 T 26.22 成就戒 T i 449c07 AN 5.166
MA 23 T 26.23 智 T i 451a01 SN 12.32
MA 24 T 26.24 師子吼 T i 452b22 --ERROR SUTREF--EA 37.6,}} AN 9.11
MA 25 T 26.25 水喻 T i 454a03 AN 5.162
MA 26 T 26.26 瞿尼師 T i 454c24 MN 69
MA 27 T 26.27 梵志陀然 T i 456a22 MN 97
MA 28 T 26.28 教化病 T i 458b28 SN 10.8*, SN 55.26*
MA 29 T 26.29 大拘絺羅 T i 461b22 --ERROR SUTREF--SA 344,}} AN 9.13, MN 9, SF 172
MA 30 T 26.30 象蹟喻 T i 464b17 MN 28
MA 31 T 26.31 分別聖諦 T i 467a28 --ERROR SUTREF--EA 27.1,}} T 32, MN 141, DN 22*

Division 4. On Extraordinary Qualities

 MA ..4.. Division 4 On Extraordinary Qualities MA 32-41
    MA 32 - MA 32 未曾有法經 Extraordinary Qualities
    MA 33 - MA 33 侍者經 The Attendant
    MA 34 - MA 34 薄拘羅經 By Bakkula
    MA 35 - MA 35 阿修羅經 To the Asura
    MA 36 - MA 36 地動經 Earthquakes
    MA 37 - MA 37 瞻波經 Campā
    MA 38 - MA 38 郁伽長者經 The Householder Ugga (1)
    MA 39 - MA 39 郁伽長者經 The Householder Ugga (2)
    MA 40 - MA 40 手長者經 To the Householder Hatthaka
    MA 41 - MA 41 手長者經 On the Householder Hatthaka

MA 32 T 26.32 未曾有法 T i 469c20 MN 123, AN 4.127*
MA 33 T 26.33 侍者 T i 471c27 2 ▾
MA 34 T 26.34 薄拘羅 T i 475a11 MN 124
MA 35 T 26.35 阿修羅 T i 475c16 --ERROR SUTREF--EA 42.4,}} AN 8.19
MA 36 T 26.36 地動 T i 477b23 --ERROR SUTREF--EA 42.5,}} AN 8.70
MA 37 T 26.37 瞻波 T i 478b13 --ERROR SUTREF--EA 48.2,}} T 33, T 34, T 35, Zh Sv Kd 13, Zh Mi Kd 15, AN 8.20
MA 38 T 26.38 郁伽長者 T i 479c11 AN 8.21–22
MA 39 T 26.39 郁伽長者 T i 481b13 2 ▾
MA 40 T 26.40 手長者 T i 482c07 AN 8.24
MA 41 T 26.41 手長者 T i 484b28 AN 8.23

Division 5. On Conditions

 MA ..5.. Division 5 On Conditions MA 42-57
    MA 42 - MA 42 何義經 “What is the Purpose?”
    MA 43 - MA 43 不思經 No Need for Thought
    MA 44 - MA 44 念經 Mindfulness
    MA 45 - MA 45 慚愧經 Shame and Scruples (1)
    MA 46 - MA 46 慚愧經 Shame and Scruples (2)
    MA 47 - MA 47 戒經 Precepts (1)
    MA 48 - MA 48 戒經 Precepts (2)
    MA 49 - MA 49 恭敬經 Respect (1)
    MA 50 - MA 50 恭敬經 Respect (2)
    MA 51 - MA 51 本際經 Beginning
    MA 52 - MA 52 食經 Nutriments (1)
    MA 53 - MA 53 食經 Nutriments (2)
    MA 54 - MA 54 盡智經 The Wisdom of Cessation
    MA 55 - MA 55 涅槃經 Nirvāṇa
    MA 56 - MA 56 彌醯經 Meghiya
    MA 57 - MA 57 即為比丘說經 Spoken for the Monks

MA 42 T 26.42 何義 T i 485a13 AN 11.1, AN 10.1*
MA 43 T 26.43 不思 T i 485b19 AN 11.2, AN 10.2*
MA 44 T 26.44 念 T i 485c22 2 ▾
MA 44–46 T 26.44–46 念 – 慚愧 T i 485c22 AN 8.81*
MA 45 T 26.45 慚愧 T i 486a05 en 2 ▾
MA 45–46 T 26.45–46 慚愧 T i 486a05 AN 7.65
MA 46 T 26.46 慚愧 T i 486a21 2 ▾
MA 47 T 26.47 戒 T i 486b23 AN 11.3, AN 10.3*
MA 48 T 26.48 戒 T i 486c03 --ERROR SUTREF--SA 495,}} AN 5.168, AN 11.4–5, AN 10.45*
MA 49 T 26.49 恭敬 T i 486c21 2 ▾
MA 49–50 T 26.49–50 恭敬 T i 486c21 AN 5.21–22
MA 50 T 26.50 恭敬 T i 487a15 2 ▾
MA 51 T 26.51 本際 T i 487b03 AN 10.61*, AN 10.62*
MA 51–53 T 26.51–53 本際 – 食 T i 487b03 en 2 ▾
MA 52 T 26.52 食 T i 487c24 MA 53, AN 10.62, AN 10.61*
MA 53 T 26.53 食 T i 489c25 MA 52, AN 10.62, AN 10.61*
MA 54 T 26.54 盡智 T i 489c28 2 ▾
MA 55 T 26.55 涅槃 T i 490b29 2 ▾
MA 56 T 26.56 彌醯 T i 491a14 AN 9.3
MA 57 T 26.57 即為比丘說 T i 492a13 AN 9.1

Division 6. On Kings

 MA ..6.. Division 6 On Kings MA 58-71
    MA 58 - MA 58 七寶經 The Seven Treasures
    MA 59 - MA 59 三十二相經 The Thirty-two Marks
    MA 60 - MA 60 四洲經 The Four Continents
    MA 61 - MA 61 牛糞喻經 The Cow Dung Parable
    MA 62 - MA 62 頻鞞娑邏王迎佛經 King Bimbisāra Meets the Buddha
    MA 63 - MA 63 鞞婆陵耆經 At Vebhaḷiṅga
    MA 64 - MA 64 天使經 The Divine Messengers
    MA 65 - MA 65 烏鳥喻經 The Raven
    MA 66 - MA 66 說本經 Origins
    MA 67 - MA 67 大天[木*奈]林經 Mahādeva’s Mango Grove
    MA 68 - MA 68 大善見王經 Mahāsudassana
    MA 69 - MA 69 三十喻經 Thirty Analogies
    MA 70 - MA 70 轉輪王經 The Wheel-turning Monarch
    MA 71 - MA 71 蜱肆經 To Pāyāsi

MA 58 T 26.58 七寶 T i 493a10 --ERROR SUTREF--SA 721–722,}} --ERROR SUTREF--EA 39.7,}} T 38, SN 46.42
MA 59 T 26.59 三十二相 T i 493a24 DN 30*, Arv 26*
MA 60 T 26.60 四洲 T i 494b09 2 ▾
MA 61 T 26.61 牛糞喻 T i 496a15 --ERROR SUTREF--SA 264,}} SN 22.96
MA 62 T 26.62 頻鞞娑邏王迎佛 T i 497b02 2 ▾
MA 63 T 26.63 鞞娑陵耆 T i 499a09 T 197.10, MN 81, D 1 / Q 1030
MA 64 T 26.64 天使 T i 503a21 --ERROR SUTREF--EA 32.4,}} T 43, T 42, T 86, AN 3.36, MN 130
MA 65 T 26.65 烏鳥喻 T i 506b11 2 ▾
MA 66 T 26.66 說本 T i 508c09 2 ▾
MA 67 T 26.67 大天捺林 T i 511c21 --ERROR SUTREF--EA 50.4,}} T 152.87, T 211.38, Ja 9, Ja 541, MN 83, D 1 / Q 1030, Up 2.050
MA 68 T 26.68 大善見王 T i 515b03 DN 17, SF 102, SF 245.34.1–SF 245.34.169
MA 69 T 26.69 三十喻 T i 518c09 2 ▾
MA 70 T 26.70 轉輪王 T i 520b16 DA 6, DN 26, SHT Sutta 62
MA 71 T 26.71 蜱肆 T i 525a10 T 45, DA 7, DN 23, Prak frgm

Division 7. On King Long Life Span

 MA ..7.. Division 7 On King Long Life Span MA 72-86
    MA 72 - MA 72 長壽王本起經 King of Longevity
    MA 73 - MA 73 天經 Devas
    MA 74 - MA 74 八念經 eight thoughts
    MA 75 - MA 75 淨不動道經 path to imperturbable
    MA 76 - MA 76 郁伽支羅經 at Ukkācelā
    MA 77 - MA 77 中阿含長壽王品娑雞帝三族姓子經第六(第二小土城誦) Three Clansmen at Sāketa
    MA 78 - MA 78 梵天請佛經 Brahmā’s Invitation to the Buddha
    MA 79 - MA 79 有勝天經 Existence of Higher Devas
    MA 80 - MA 80 迦絺那經 Cloth for Robes
    MA 81 - MA 81 念身經 Mindfulness of the Body
    MA 82 - MA 82 支離彌梨經 [Hearing the Sound of ] Crickets
    MA 83 - MA 83 長老上尊睡眠經 Drowsiness of a Highly Regarded Elder
    MA 84 - MA 84 無刺經 Being without Thorns
    MA 85 - MA 85 真人經 True Person
    MA 86 - MA 86 說處經 Explaining the Bases

MA 72 T 26.72 長壽王本起: 72. The Discourse on the History of King Long Life Span 3
|| T i 532c09 MN 128, SF 13, SHT Sutta 75
      11 hindrances to samadhi instead of usual 5niv⛅
      (1. Doubt caused divine eye to cease)
      (2. Inattention caused divine eye to cease)
      (3. Bodily inertia caused divine eye to cease)
      (4. Sloth and torpor caused divine eye to cease)
      (5. Excessive energy caused divine eye to cease)
      (6. Lack of energy caused divine eye to cease)
      (7. Fear caused divine eye to cease)
      (8. Elation caused divine eye to cease)
      (9. Conceit caused divine eye to cease)
      (10. Perception of diversity caused divine eye to cease)
      (11. Not contemplating form caused divine eye to cease)
      (Practice 3 way samadhi)
      (no vitakka, some vicara)
      (no vitakka, no vicara)
      (why have light but no vision of forms?)
      (why have no light but have vision of forms?)
      (limited light, limited forms)
      (vast light, vast forms)

MA 73 T 26.73 天: 73. The Discourse on Devas
|| T i 539b19 AN 8.64

MA 74 T 26.74 八念: eight thoughts (vitakka)
      || T i 540c18 EA 42.6, T 46, AN 8.30
      (Those 8 great thoughts are in the domain of first jhana’s V&V💭 vitakka and vicara)
      (1) The path is attained through having no desires)
      (2) The path is attained through contentment.)
      (3) The path is attained through seclusion)
      (4) The path is attained through effort)
      (5) The path is attained through right [sati] remembering [of Dharma])
      (6) The path is attained through samadhi)
      (7) the path attained through wisdom)
      (8) the path attained through absence of proliferation)
      (Anuruddha becomes an arahant.)

MA 75 T 26.75 淨不動道 Path to Pure Imperturbability
|| T i 542b03 MN 106

MA 76 T 26.76 郁伽支羅 at Ukkācelā
|| T i 543c01 AN 8.63, SN 47.3*

MA 77 T 26.77 娑雞帝三族姓子 Three Clansmen at Sāketa
T i 544b21 MN 68
Newly ordained have easy access to first jhana, by being inspired hearing, thinking about V&V💭 the lifestyle or personal stories of their fellow monastics who realized nirvana. The thinking triggers pamojja, piti, sukha (of first jhana).

MA 78 T 26.78 梵天請佛 Brahmā’s Invitation to the Buddha
T i 547a09 MN 49

MA 79 T 26.79 有勝天 Existence of Higher Devas
T i 549b03 MN 127

MA 80 T 26.80 迦絺那 Cloth for Robes
T i 551c26 1 ▾

MA 81 T 26.81 念身: remembrance [of Dharma instruction on the] body
|| T i 554c10 MN 119 Kāya-gatā-sati
      (refrain: all 13 exercises to be done with samādhi of 4 jhānas quality!)
      (as opposed to MA 98 satipatthana with a different refrain)
      (1. Four postures)
      (2. S&S remembering and lucid-discerning)
      (3. Removing akusala thoughts, simile of carpenter)
      (4. first 4 steps in 16 APS anapana, no simile unlike MN 10)
      (5. first jhana simile)
      (6. Second jhana simile)
      (7. Third jhana simile)
      (8. Fourth jhana simile)
      (9. ASND: perception of light for knowledge and vision, like 4ip and AN 6.29)
      (10. Reflection of object that follows 4th jhana, like in AN 5.28)
      (11. 31Asb body parts and simile)
      (12. 4 elements and butcher simile)
      (13. 9 stages of corpse decay)
      (What are the benefits from doing body-immersed-remembering?)

MA 82 T 26.82 支離彌梨 [Hearing the Sound of ] Crickets
T i 557c17 AN 6.60

MA 83 T 26.83 長老上尊睡眠 Drowsiness of a Highly Regarded Elder
T i 559b27 T 47, AN 7.61
      10 progressive ways to end drowsiness
      (1. Do not pay attention to the sign/nimitta that made you drowsy)
      (2. Recite Dharma teachings that you’ve heard and memorized)
      (3. Explain Dharma you’ve memorized to others)
      (4. Think and reflect on the Dharma teachings you’ve memorized)
      (5. Pull on your ear lobes)
      (6. Splash cold water in your eyes and face, sprinkle over body)
      (7. Leave your dwelling, look in all four directions and Go look at the stars in the sky)
      (8. Walk around, while doing so guard senses and see whats in front and behind)
      (9. Stop walking, set up sitting mat on walking path and sit cross legged)
      (10. Go back in dwelling, use robe to make pillow, lie down, attend to perception of light and establish intention to wake up)
     
MA 84 T 26.84 無刺 Being without Thorns
T i 560b22 AN 10.72

MA 85 T 26.85 真人 the True Person
T i 561a20 EA 17.9, T 48, MN 113

MA 86 T 26.86 說處 Explaining the Bases
T i 562a19 1 ▾
part of this sutta resembles AN 5.26

Division 8. On Blemishes

 MA ..8.. Division 8 On Blemishes: MA 87-96
    MA 87 - MA 87 經 Defilements
    MA 88 - MA 88 求法經 Quest for the Dharma
    MA 89 - MA 89 比丘請經 Monk’s Request
    MA 90 - MA 90 知法經 Knowledge of Dharma
    MA 91 - MA 91 周那問見經 Cunda’s Inquiry about Views
    MA 92 - MA 92 青白蓮華喻經 Simile of Blue and White Lotuses
    MA 93 - MA 93 水淨梵志經 Brahmin [Practitioner of ] Purification by Bathing
    MA 94 - MA 94 黑比丘經 the Monk Kālaka
    MA 95 - MA 95 住法經 maintaining skillful Dharmas
    MA 96 - MA 96 無經 Absence
    MA 97 - MA 97 大因經 Causality
    MA 98 - MA 98 念處經 Establishments of Mindfulness

MA 87 T 26.87 穢品 T i 566a13 --ERROR SUTREF--EA 25.6,}} T 49, MN 5
MA 88 T 26.88 求法 T i 569c23 --ERROR SUTREF--EA 18.3,}} MN 3
MA 89 T 26.89 比丘請 T i 571b29 T 50, MN 15, Up 4.081
MA 90 T 26.90 知法 T i 572c14 AN 10.24
MA 91 T 26.91 周那問見 T i 573b13 MN 8
MA 92 T 26.92 青白蓮華喻 T i 574c01 1 ▾
MA 93 T 26.93 水淨梵志 T i 575a19 --ERROR SUTREF--EA 13.5,}} T 51, MN 7
MA 94 T 26.94 黑比丘 T i 576a16 AN 10.87
MA 95 T 26.95 住法 T i 577b02 AN 10.53, AN 10.17*, AN 10.18*
MA 96 T 26.96 無 T i 577c15 AN 10.55

Division 9. On Causality

 MA ..9.. Division 9 On Causality: MA 99-106
    MA 99 - MA 99 苦陰經 Mass of Dukkha [first]
    MA 100 - MA 100 苦陰經 mass of dukkha [second]
    MA 101 - MA 101 增上心經 Higher State of Mind
    MA 102 - MA 102 念經 thoughts
    MA 103 - MA 103 師子吼經 Lion’s Roar
    MA 104 - MA 104 優曇婆邏經 Udumbara [Forest]
    MA 105 - MA 105 願經 Wishes
    MA 106 - MA 106 想經 Perception

MA 99 T 26.99 苦因 T i 584c08 EA 21.9, T 53, MN 13
MA 991 (kāmānaṃ = sensual pleasures )
    MA 991.1 (What is gratification of sensual pleasure? STED 5kg )
    MA 991.2 (What is drawback of sensual pleasure?)
    MA 991.3 (What is escape from sensual pleasure? Remove chanda + raga)
MA 992 (Rūpa = material form [1st of 5 aggregates])
    MA 992.1 (What is gratification of material-form? Compared to 16 year old girl at peak of beauty)
    MA 992.2 (What is drawback of material-form? Compared to 16 year old girl at different stages of life )
    MA 992.3 (What is escape from material-form? Remove chanda + raga for rupa)
MA 993 (Vedana/feelings)
    MA 993.1 (What is gratification of vedana/feelings? The 4 jhānas that abide in intentions non afflicting to self and others)
    MA 993.2 (What is drawback of vedana/feelings? Anicca + dukkha)
    MA 993.3 (What is escape from vedana/feelings? Removing chanda and raga)

MA 100 T 26.100 苦因 T i 586b02 T 55, T 54, MN 14
MA 101 T 26.101 增上心 T i 588a03 MN 20

MA 102 念: Two sorts of thinking (in first jhāna, and out)

MA 102 T 26.102 念 T i 589a11 MN 19
    MA 1021 (divide thoughts into 2 groups, good and bad)
        MA 1021.1 (bad: 3 counterparts of right resolve)
        MA 1022.11 (simile of cowherd keeping cows in line with stick)
        MA 1022.10 (V&V quality of thinking “bends” mind into habit)
    MA 1023 (how to handle 3 types of good thoughts)
        MA 1023.1.3 (first jhāna blocked by tired body)
    MA 1024.1 (This is first jhana, replacing standard STED formula)
        MA 1024.1.5 (Allow myself thoughts about Dharma)
        MA 1023.11 (simile of cowherd sitting with peaceful thought of just, “cow”)
        MA 1023.10 (reiteration: quality of V&V thinking “bends” mind into habit, this time good)
    MA 1024.2 (Skip to STED Second Jhana because Dhamma Vitakka above is first jhana!)
    MA 1025 (purified, imperturbable 4th jhana directed to realize nirvana)
    MA 1026 (simile of deer hunter)

MA 97 T 26.97 大因 T i 578b07 T 14, T 52, DA 13, DN 15, SF 240, SF 138, SHT Sutta 23
MA 98 T 26.98 念處 T i 582b07 --ERROR SUTREF--EA 12.1,}} MN 10, DN 22
MA 99 T 26.99 苦因 T i 584c08 --ERROR SUTREF--EA 21.9,}} T 53, MN 13
MA 100 T 26.100 苦因 T i 586b02 T 55, T 54, MN 14
MA 101 T 26.101 增上心 T i 588a03 MN 20
MA 102 念: Two sorts of thinking (in first jhāna, and out)
MA 102 T 26.102 念 T i 589a11 MN 19
MA 103 T 26.103 師子吼 T i 590b05 --ERROR SUTREF--EA 27.2,}} MN 11
MA 104 T 26.104 優曇婆邏 T i 591b26 T 11, DA 8, DN 25
MA 105 T 26.105 願 T i 595c11 AN 10.71, MN 6
MA 106 T 26.106 想 T i 596b09 MN 1*

Division 10. On the Forest

 MA ..10.. Division 10 On the Forest: MA 107-116
    MA 107 - MA 107 林經 Forest [first]
    MA 108 - MA 108 林經 forest [2nd]
    MA 109 - MA 109 自觀心經 Examining One’s Own Mind [1]
    MA 110 - MA 110 自觀心經 Examining One’s Own Mind [2]
    MA 111 - MA 111 達梵行經 Fulfilling the Holy Life
    MA 112 - MA 112 阿奴波經 Spoken at Anupiya
    MA 113 - MA 113 諸法本經 Root of all Phenomena
    MA 114 - MA 114 優陀羅經 Uddaka [Rāmaputta]
    MA 115 - MA 115 蜜丸喻經 Simile of the Honeyball
    MA 116 - MA 116 瞿曇彌經 Spoken to Gotamī

MA 107 T 26.107 林 T i 596c25 AN 9.6*
MA 107–108 T 26.107–108 林, 林 T i 596c25 MN 17, SHT Sutta 73
MA 108 T 26.108 林 T i 597c11 1 ▾
MA 109 T 26.109 自觀心 T i 598b07 AN 10.54, MN 114*
MA 110 T 26.110 自觀心 T i 598c21 AN 10.51
MA 111 T 26.111 達梵行 T i 599b08 T 57, AN 6.63
MA 112 T 26.112 阿奴波 T i 600b28 T 58, AN 6.62
MA 113 T 26.113 諸法本 T i 602b28 T 59, AN 8.83, AN 10.58
MA 114 T 26.114 優陀羅 T i 603a03 SN 35.103
MA 115 T 26.115 蜜丸喻 T i 603b09 --ERROR SUTREF--EA 40.10,}} MN 18
MA 116 T 26.116 瞿曇彌 T i 605a08 T 60, T 1451.29, Zh Dg Kd 17, Zh Mi Kd 17, AN 8.51

Division 11. The [First] Great Division

 MA ..11.. Division 11 The [First] Great Division: MA 117-141
    MA 117 - MA 117 柔軟經 Delicate [Upbringing]
    MA 118 - MA 118 龍象經 Elephant
    MA 119 - MA 119 說處經 Grounds for Speaking
    MA 120 - MA 120 說無常經 Teaching about Impermanence
    MA 121 - MA 121 請請經 Invitation Ceremony
    MA 122 - MA 122 瞻波經 at Campā
    MA 123 - MA 123 沙門二十億經 Renunciant Soṇa Kolivīsa
    MA 124 - MA 124 八難經 Eight Obstacles
    MA 125 - MA 125 貧窮經 Poverty
    MA 126 - MA 126 行欲經 Engaging in Sensual Pleasures
    MA 127 - MA 127 福田經 Fields of Merit
    MA 128 - MA 128 優婆塞經 Male Lay Disciples
    MA 129 - MA 129 怨家經 the Enemy
    MA 130 - MA 130 教曇彌經 Teaching Dhammika
    MA 131 - MA 131 降魔經 Overcoming Māra
    MA 132 - MA 132 賴吒惒羅經 Raṭṭhapāla
    MA 133 - MA 133 優婆離經 Upāli
    MA 134 - MA 134 釋問經 Questions
    MA 135 - MA 135 善生經 Sujāta
    MA 136 - MA 136 商人求財經 Merchants
    MA 137 - MA 137 世間經 the World
    MA 138 - MA 138 福經 Meritorious Deeds
    MA 139 - MA 139 息止道經 the Path
    MA 140 - MA 140 至邊經 Lowliest
    MA 141 - MA 141 喻經 with similes

MA 117 T 26.117 柔軟 T i 607c04 AN 3.39, AN 5.57*
MA 118 T 26.118 龍象 T i 608b02 AN 6.43
MA 119 T 26.119 說處 T i 609a06 AN 3.67
MA 120 T 26.120 說無常 T i 609c02 SN 22.76
MA 121 T 26.121 請請 T i 610a08 --ERROR SUTREF--SA 1212,}} --ERROR SUTREF--EA 32.5,}} T 63, T 62, T 61, SA2 228, SN 8.7, SF 73, SF 16
MA 122 T 26.122 瞻波 T i 610c22 T 64, AN 8.10
MA 123 T 26.123 沙門二十億 T i 611c26 --ERROR SUTREF--SA 254,}} --ERROR SUTREF--EA 23.3,}} Zh Dg Kd 5, Zh Mi Kd 6, AN 6.55, SF 274, SF 278
MA 124 T 26.124 八難 T i 613a27 --ERROR SUTREF--EA 42.1,}} AN 8.29
MA 125 T 26.125 貧窮 T i 614a13 AN 6.45
MA 126 T 26.126 行欲 T i 615a08 T 65, AN 10.91, AN 5.41*
MA 127 T 26.127 福田 T i 616a05 --ERROR SUTREF--SA 992,}} AN 2.35
MA 128 T 26.128 優婆塞 T i 616a27 AN 5.179
MA 129 T 26.129 怨家 T i 617b19 AN 7.64
MA 130 T 26.130 教曇彌 T i 618b18 AN 6.54
MA 131 T 26.131 降魔 T i 620b07 T 66, T 67, MN 50, SF 279, SHT Sutta 42
MA 132 T 26.132 賴吒何惒羅 T i 623a11 T 69, T 68, MN 82, SF 283, SF 101, Avs 90, SHT Sutta 18, Tib ed 10, D 1 / Q 1030
MA 133 T 26.133 優婆離 T i 628a18 MN 56, SF 286, SF 72, SF 109, SF 97, SF 281, SHT Sutta 17
MA 134 T 26.134 釋問 T i 632c27 T 15, T 203.73, DA 14, DN 21, SF 241, SF 139, SHT Sutta 54
MA 135 T 26.135 善生 T i 638c06 T 16, T 17, DA 16, DN 31, SF 100, SHT Sutta 43
MA 136 T 26.136 商人求財 T i 642a28 1 ▾
MA 137 T 26.137 世間 T i 645b09 AN 4.23
MA 138 T 26.138 福 T i 645c14 AN 7.62, SF 210.61
MA 139 T 26.139 息止道 T i 646c09 1 ▾
MA 140 T 26.140 至邊 T i 647a15 SN 22.80*
MA 141 T 26.141 喻 T i 647b18 --ERROR SUTREF--SA 1239,}} T 765.1, SA2 66, SN 3.17, SN 45.141–148, SF 100

Division 12. On Brahmins

 MA ..12.. Division 12 On Brahmins: MA 142–161
    MA 142 - MA 142 雨勢經 to Vassakāra
    MA 143 - MA 143 傷歌邏經 to Saṅgārava
    MA 144 - MA 144 算數目揵連經 to Gaṇaka
    MA 145 - MA 145 瞿默目揵連經 to Gopaka
    MA 146 - MA 146 象跡喻經 on the Simile
    MA 147 - MA 147 聞德經 virtues
    MA 148 - MA 148 何苦經 What Is Suffering
    MA 149 - MA 149 何欲經 What One Desires
    MA 150 - MA 150 欝瘦歌邏經 to Esukārī
    MA 151 - MA 151 中阿含梵志阿攝惒經第十(第三念誦) to Assalāyana
    MA 152 - MA 152 鸚鵡經 Suka
    MA 153 - MA 153 鬚閑提經 to Māgandiya
    MA 154 - MA 154 婆羅婆堂經 to Vāseṭṭha at the Hall [of Migāra’s Mother]
    MA 155 - MA 155 須達哆經 about Velāma
    MA 156 - MA 156 梵波羅延經 to the Pārāyana Brahmins
    MA 157 - MA 157 黃蘆園經 in the Yellow Reed Park
    MA 158 - MA 158 頭那經 to Doṇa
    MA 159 - MA 159 阿伽羅訶那經 to Aggilāyana
    MA 160 - MA 160 阿蘭那經 on Araka
    MA 161 - MA 161 梵摩經 to Brahmāyu
MA 143 T 26.143 傷歌邏 T i 650b09 AN 3.60
MA 142 T 26.142 雨勢 T i 648a24 --ERROR SUTREF--EA 40.2,}} AN 7.22
MA 143 T 26.143 傷歌邏 T i 650b09 AN 3.60
MA 144 T 26.144 算數目揵連 T i 652a07 T 70, MN 107
MA 145 T 26.145 瞿默目揵連 T i 653c20 MN 108
MA 146 T 26.146 象蹟喻 T i 656a14 MN 27
MA 147 T 26.147 聞德 T i 658a29 1 ▾
MA 148 T 26.148 何苦 T i 659b15 AN 5.31*
MA 149 T 26.149 何欲 T i 660c01 --ERROR SUTREF--EA 37.8,}} AN 6.52
MA 150 T 26.150 鬱瘦歌邏 T i 660c29 MN 96
MA 151 T 26.151 阿攝惒 T i 663b25 T 71, MN 93
MA 152 T 26.152 鸚鵡 T i 666c26 MN 99
MA 153 T 26.153 鬚閑提 T i 670a26 MN 75
MA 154 T 26.154 婆羅婆堂 T i 673b04 --ERROR SUTREF--EA 40.1,}} T 10, DA 5, DN 27, SF 277, SHT Sutta 65, Up 3.104
MA 155 T 26.155 須達哆 T i 677a08 --ERROR SUTREF--EA 27.3,}} T 74, T 72, T 73, AN 9.20
MA 156 T 26.156 梵波羅延 T i 678a23 1 ▾
MA 157 T 26.157 黃蘆園 T i 679b04 T 75, AN 8.11
MA 158 T 26.158 頭那 T i 680b20 AN 5.192
MA 159 T 26.159 阿伽羅訶那 T i 681c25 1 ▾
MA 160 T 26.160 阿蘭那 T i 682b10 AN 7.73–74
MA 161 T 26.161 梵摩 T i 685a05 T 76, MN 91, SHT Sutta 53

Division 13. On Basic Analysis

 MA ..13.. Division 13 On Basic Analysis: MA 162–171
    MA 162 - MA 162 分別六界經 Analysis of the Six Elements
    MA 163 - MA 163 分別六處經 Analysis of the Six Sense Spheres
    MA 164 - MA 164 分別觀法經 Analytical Contemplation of Dharmas
    MA 165 - MA 165 溫泉林天經 on a Deva
    MA 166 - MA 166 釋中禪室尊經 on a Venerable One
    MA 164 - MA 167 阿難說經 Spoken by Ānanda
    MA 168 - MA 168 意行經 on Mental Practice
    MA 169 - MA 169 拘樓瘦無諍經 [Spoken among] the Kurus on Nonconflict
    MA 170 - MA 170 鸚鵡經 [a Brahmin Named] Parrot
MA 162 T 26.162 分別六界 T i 690a19 T 511, MN 140, Up 1.041
MA 163 T 26.163 分別六處 T i 692b22 MN 137, SHT Sutta 72
MA 164 T 26.164 分別觀法 T i 694b13 MN 138, SHT Sutta 52
MA 165 T 26.165 溫泉林天 T i 696b26 MN 133
MA 166 T 26.166 釋中禪室尊 T i 698c03 T 77, MN 134
MA 167 T 26.167 阿難說 T i 699c27 MN 132, SF 106
MA 168 T 26.168 意行 T i 700b24 AN 4.123–124, MN 120*
MA 169 T 26.169 拘樓瘦無諍 T i 701b22 MN 139, SHT Sutta 13
MA 170 T 26.170 鸚鵡 T i 703c21 T 81, T 80, T 79, T 78, T 755, MN 135, SF 98, SF 76, SF 88, SF 85, SF 87, SHT Sutta 67, D 339 / Q 1006, Tib ed 40
MA 171 T 26.171 分別大業 T i 706b12 MN 136

Division 14. On the Mind

 MA ..14.. Division 14 On the Mind: MA 172–181
    MA 171 - MA 171 分別大業經 Great Analysis of Karma
    MA 172 - MA 172 心經 on the Mind
    MA 173 - MA 173 浮彌經 to Bhūmija
    MA 174 - MA 174 受法經 Ways of Practice [1]
    MA 175 - MA 175 受法經 Ways of Practice [2]
    MA 176 - MA 176 行禪經 on Practitioners
    MA 177 - MA 177 說經 [Four Modes of] Explanation
    MA 178 - MA 178 獵師經 on the Hunter
    MA 179 - MA 179 五支物主經 to the Carpenter
    MA 180 - MA 180 瞿曇彌經 to Gotamī
    MA 181 - MA 181 多界經 Many Elements
MA 172 T 26.172 心 T i 709a12 T 82, AN 4.186
MA 173 T 26.173 浮彌 T i 709c22 MN 126, SHT Sutta 80
MA 174 T 26.174 受法 T i 711b17 MN 45
MA 175 T 26.175 受法 T i 712c04 T 83, MN 46
MA 176 T 26.176 行禪 T i 713c21 1 ▾
MA 177 T 26.177 說 T i 716b13 1 ▾
MA 178 T 26.178 獵師 T i 718b23 MN 25
MA 179 T 26.179 五支物主 T i 720a28 MN 78
MA 180 T 26.180 瞿曇彌 T i 721c21 T 84, MN 142, SHT Sutta 31, Up 4.103
MA 181 T 26.181 多界 T i 723a08 T 776, T 1537.10, MN 115, Up 1.032, D 297 / Q 963

Division 15.

 MA ..15.. Division 15 MA 182–222
    MA 182 - MA 182 馬邑經
    MA 183 - MA 183 馬邑經
    MA 184 - MA 184 牛角娑羅林經
    MA 185 - MA 185 牛角娑羅林經
    MA 186 - MA 186 求解經
    MA 187 - MA 187 說智經
    MA 188 - MA 188 阿夷那經
    MA 189 - MA 189 聖道經
    MA 190 - MA 190 小空經
    MA 191 - MA 191 大空經
    MA 192 - MA 192 加樓烏陀夷經
    MA 193 - MA 193 牟犁破群那經
    MA 194 - MA 194 跋陀和利經
    MA 195 - MA 195 阿濕貝經
    MA 196 - MA 196 周那經
    MA 197 - MA 197 優婆離經
    MA 198 - MA 198 調御地經
    MA 199 - MA 199 癡慧地經
    MA 200 - MA 200 阿梨吒經
    MA 201 - MA 201 [口*荼]帝經
    MA 202 - MA 202 持齋經
    MA 203 - MA 203 晡利多經
    MA 204 - MA 204 羅摩經
    MA 205 - MA 205 五下分結經
    MA 206 - MA 206 心穢經
    MA 207 - MA 207 箭毛經
    MA 208 - MA 208 箭毛經
    MA 209 - MA 209 鞞摩那修經
    MA 210 - MA 210 法樂比丘尼經
    MA 211 - MA 211 大拘絺羅經
    MA 212 - MA 212 一切智經
    MA 213 - MA 213 法莊嚴經
    MA 214 - MA 214 鞞訶提經
    MA 215 - MA 215 第一得經
    MA 216 - MA 216 愛生經
    MA 217 - MA 217 八城經
    MA 218 - MA 218 阿那律陀經
    MA 219 - MA 219 阿那律陀經
    MA 220 - MA 220 見經
    MA 221 - MA 221 箭喻經
    MA 222 - MA 222 例經
MA 182 T 26.182 馬邑 T i 724c17 --ERROR SUTREF--EA 49.8,}} MN 39, SHT Sutta 9
MA 183 T 26.183 馬邑 T i 725c16 MN 40
MA 184 T 26.184 牛角婆羅林 T i 726c25 --ERROR SUTREF--EA 37.3,}} T 154.16, MN 32, SHT Sutta 63
MA 185 T 26.185 牛角婆羅林 T i 729b27 MN 31
MA 186 T 26.186 求解 T i 731a29 MN 47
MA 187 T 26.187 說智 T i 732a21 MN 112
MA 188 T 26.188 阿夷那 T i 734a27 AN 10.115–116, AN 10.115*, AN 10.116*
MA 189 T 26.189 勝道 T i 735b27 MN 117, SHT Sutta 51, Up 6.080
MA 190 T 26.190 小空 T i 736c27 MN 121, Tib ed 60
MA 191 T 26.191 大空 T i 738a03 MN 122, Tib ed 70
MA 192 T 26.192 家樓烏陀夷 T i 740c15 MN 66
MA 193 T 26.193 牛犁破群那 T i 744a04 MN 21
MA 194 T 26.194 跋陀和利 T i 746b18 MN 65, SHT Sutta 15
MA 195 T 26.195 阿濕貝 T i 749c01 MN 70
MA 196 T 26.196 周那 T i 752c11 T 85, MN 104
MA 197 T 26.197 優婆離 T i 755c17 1 ▾
MA 198 T 26.198 調御地 T i 757a03 MN 125
MA 199 T 26.199 癡慧地 T i 759a19 MN 129, Divy 26
MA 200 T 26.200 阿梨吒 T i 763b01 MN 22
MA 201 T 26.201 嗏帝 T i 766b28 MN 38, SHT Sutta 48
MA 202 T 26.202 持齋 T i 770a16 --ERROR SUTREF--SA 861–863,}} --ERROR SUTREF--SA 1117,}} --ERROR SUTREF--EA 24.6,}} T 89, T 87, T 88, SA2 46, AN 3.70, AN 3.37–38, AN 8.43, AN 8.42*, SHT Sutta 55
MA 203 T 26.203 晡利多 T i 773a02 MN 54, SHT Sutta 61
MA 204 T 26.204 羅摩 T i 775c07 MN 26, SN 56.11*, SF 259, Lal 16, SHT Sutta 60
MA 205 T 26.205 五下分結 T i 778c09 MN 64, SHT Sutta 57
MA 206 T 26.206 心穢 T i 780b15 --ERROR SUTREF--EA 51.4,}} AN 5.205–206, AN 10.14, MN 16, AN 5.205*, AN 5.206*, AN 9.71–72*
MA 207 T 26.207 箭毛 T i 781b27 MN 77
MA 208 T 26.208 箭毛 T i 783c03 MN 79
MA 209 T 26.209 鞞摩那修 T i 786b12 T 90, MN 80
MA 210 T 26.210 法樂比丘尼 T i 788a14 MN 44
MA 211 T 26.211 大拘絺羅 T i 790b08 --ERROR SUTREF--SA 251,}} AN 4.175, MN 43
MA 212 T 26.212 一切智 T i 792c13 MN 90, D 1 / Q 1030
MA 213 T 26.213 法莊嚴 T i 795b17 --ERROR SUTREF--EA 38.10,}} T 1451.8, AN 10.30, MN 89, D 6 / Q 1035
MA 214 T 26.214 鞞訶提 T i 797c07 MN 88
MA 215 T 26.215 第一得 T i 799b27 AN 10.29
MA 216 T 26.216 愛生 T i 800c20 --ERROR SUTREF--EA 13.3,}} T 91, T 154.15, MN 87
MA 217 T 26.217 八城 T i 802a11 T 92, AN 11.16, MN 52
MA 218 T 26.218 阿那律陀 T i 802c28 1 ▾
MA 219 T 26.219 阿那律陀 T i 803a24 1 ▾
MA 220 T 26.220 見 T i 803c08 T 93, AN 7.54
MA 221 T 26.221 箭喻 T i 804a21 T 94, T 1509.15, MN 63
MA 222 T 26.222 例 T i 805c10 1 ▾
[...] indicates alternative PTS or Taishō numbering.


☸ Lucid 24.org 🐘🐾‍